Menu

Heeft u vragen?

0165 39 56 77

De vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma (V.O.F.) kan worden gedefinieerd als een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent. Deze maatschapvorm ontstaat door het tot stand komen van de maatschapovereenkomst oftewel het vennootschapscontract tussen de oprichters. Een notariële akte is niet vereist, maar raadpleging van deskundigen is bij de vormgeving van zo’n contract van
groot belang, vooral samenhangend met de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten.

Bij de V.O.F. wordt onderscheid gemaakt tussen het vennootschapsvermogen en de privévermogens van de firmanten. Het vennootschapsvermogen bestaat bij het begin van de V.O.F. uit het door de firmanten bijeen gebrachte vermogen (inbreng). Dit vermogen kan later aangroeien door gemaakte winsten of verhoging van de inbreng. Het vennootschapsvermogen noemt men ook wel het afgescheiden vermogen van de V.O.F.. Wat betreft het bestaan van het afgescheiden vermogen lijkt de V.O.F op een B.V. Tijdens het bestaan van de vennootschap kunnen privéschuldeisers van de firmanten zich niet verhalen op het vennootschapsvermogen. Dit afgescheiden vermogen is primair bedoeld
voor de zakelijke schuldeisers. Zij kunnen zich verhalen op het vennootschappelijk vermogen en op het privévermogen van de firmanten. In beginsel is elke firmant bevoegd namens de V.O.F. te handelen.

Uitzonderingen bevoegdheden V.O.F.

De wet geeft drie uitzonderingen.

* Niet bevoegd is de vennoot die van vertegenwoordigingsbevoegdheid is uitgesloten (in de vennootschapsakte);

* De verrichte handeling valt niet binnen het doel van de vennootschap;

* Het betreft een handeling waartoe de vennoot volgens de overeenkomst onbevoegd is.

Bij de V.O.F. is ieder van de vennoten hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het geheel van alle vennootschapsschulden.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Bel terug

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij DGD staan kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    [_post_title]